KLUBBEN / HISTORIEN

Jevnaker Rotaryklubb blir til.

 

Spørsmålet om å danne Jevnaker Rotaryklubb ble tatt opp i desember 1957. Dette skjedde etter en henvendelse fra Johan Jørgensen i Hønefoss Rotaryklubb til Lars Wenner.

 Lars Wenner tok kontakt med David Hjelvik og Ivar Løken Haadem, og de ble enige om å gå videre med saken og å drøfte dette med andre. Torsdag 7. mars 1958 ble det avholdt møte på Grand Cafè hvor 7 interesserte møtte. En ble her enige om å innkalle til nytt møte mandag 14. april. Møtet ble også nå holdt på Grand Cafè,  og det var 15 mann tilstede. I tillegg møtte 4 utsendinger fra Hønefoss Rotarykubb som orienterte om Rotarys historie og ide.

 Møtet resulterte i at det ble dannet et arbeidsutvalg bestående av David Hjelvik, Ivar Løken Haadem og Lars Wenner. Arbeidsutvalget innkalte til nytt møte mandag 5. mai, og det ble her redegjort for utvalgets arbeid og planer. Til stede var også denne gang 15 interesserte, og 3 utsendinger møtte fra Hønefoss Rotaryklubb.

Torsdag 8. mai kom 14 fra Jevnaker på et klubbmøte i Hønefoss Rotaryklubb. Dette for å få et inntrykk av hvordan en rotaryklubb ble drevet og hvordan møtevirksomheten var. Mandag 19. mai ble det innkalt til et nytt møte på Grand Cafè.

Her møtte 22 av de 24 som hadde meldt seg interesserte. På dette møtet konstituerte klubben seg og valgte følgende styre: 

 • President: David Hjelvik

 • Visepresident: Ivar Løken Haadem

 • Sekretær: Roald Grøtterud

 • Kasserer: Sven Bjørnstad

 • Styremedlem: Lars Wenner

 • Styremedlem: Ole Johan Hellum

 • Styremedlem: Anders Blyberg

 Øvrige chartermedlemmer :

Oddvar Aschim, Ole Berger, Steffen Bjertnæs, Andreas J. Dahl, Sigurd J. Dahl, Haakon Fladsrud, Hans Færden, Ragnar Halkinrud, Hans Petter Lund, Otto J. Næsset, Oddvar Næsset, Ole Jacob Nøkleby, Lars Onsager, Johan G. Pedersen, Josef Pedersen, Sverre Rognerud, Jens Winther.

Til sammen 24 medlemmer. Hønefoss Rotaryklubb ble vår charterklubb.

  

Charterdato ble 11. august 1958.

 

Tidsrommet 1958 – 1968.

 I denne perioden var følgende presidenter i klubben:

David Hjelvik, Ivar Løken Haadem, Hans Færden, Oddvar Aschim, Andreas J. Dahl, Sven Bjørnstad, Roald Grøtterud, Otto J. Næsset, Sverre Kjeldrud, Ottar Aas, og Reidar Barkenæs.

Allerede etter 5 år hadde klubben hatt 267 ordinære møter, 4 intercitymøter og 32 styremøter. Dette viser stor aktivitet. I samme periode kunne 5 av medlemmene vise til fra 88 til 92 % frammøte.

Det var 31 medlemmer da det ble feiret 10 års jubileum. I snitt var det et frammøte på 76 %  disse årene.

Det ble arbeidet med følgende saker i denne perioden:

 • ”Hjertebro”. Gave til pasienter til jul og påske. Gitt ny vevstol.

 • Campingplass i bygda.

 • Lysløype. Klubben ga kr 900,- og noen av medlemmene deltok i dugnadsarbeidet med å få ferdig løypa.

 • Kofoedskolen. Medlemmene kjøpte og solgte lodd for ca kr 3.000,-.

 • Klubbens medlemmer var verter for engelske og amerikanske ungdommer, arrangerte og bekostet turer for engelske og danske speidere og turer for eldre hver sommer.

 • Økonomisk bistand ble gitt til Rotaryhytta på Sollihøgda.

 • Skyttersaken. Klubben satte opp en sølvpokal til minne om Sigurd J. Dahl, som var en ildsjel og ivrig forkjemper for skyttersaken. En møtekveld hvert år ble lagt til Randsfjord Skytterlags bane, hvor medlemmene møtes i edel kappestrid.

 • Skolen. I mange år ble det sammen med Jevnaker Handelsstand og skolens styre arrangert en møtekveld for å gi avgangselevene yrkesveiledning. Skolens avgangselever fikk også praktisere noen dager  i bedrifter, butikker og kontorer for å lære de forskjellige yrkene å kjenne. En av klubbens medlemmer skjenket 400 engelske pocket-books til biblioteket, beregnet til bruk for ungdom i skolens avgangsklasser.

 • Ungdomsutveksling. Klubben støttet ungdommer som reiste til rotarianere i andre land og klubbens medlemmer tok også i mot ungdommer som gjorde gjenvisitt.

 

Tidsrommet 1969 – 78. 

I denne perioder var følgende presidenter i klubben:

Anders Blyberg, Oddvar Næsset, Ole Johan Hellum, Ragnar Halkinsrud, Bjarne Berntsen, Kåre T. Hellum, Karl Martin Tveter, Egil Karlsen, Brynjulf Brørby og Arne Norstrøm.

Jevnaker Rotaryklubb hadde mange unge medlemmer og gjennomsnittsalderen var blant de laveste for rotaryklubber i Norge. På det meste hadde klubben 40 medlemmer. Halvorbøle og Randsvangen ble bygget i denne perioden, og rotarianere som var gjester ved hotellene, kom ofte på besøk klubbkveldene.

Det ble arbeidet med følgende saker:

 • Lysløypa kostet til sammen kr 15.000,- og vi deltok i vedlikeholdsarbeidet.

 • Campingplassen i Sløvika som klubben tok initiativ til, økte i popularitet.

 • Det ble og gitt kr 5.000,- til arbeidet med Tverrsjøstallen. Stallen var tenkt som et idrettssenter for bygda og et utgangspunkt for skiturer og trening i Nordmarka.

 • Klubben var aktivt med i arrangement av  Jevnakerdagene.

 • I 1971 tok Brynjulf Brørby initiativ til en pensjonistfest. Denne festen ble svært viktig for klubbens virksomhet, og den ble arrangert helt fram til 1996. Festen ble holdt på Glassheim, og det var klubben som sto ansvarlig for hele opplegget. Alle pensjonister i bygda ble inviterte og klubbens medlemmer påtok seg også å hente og bringe folk til festen. Her var det underholdning, matservering og dans.

  

Tidsrommet 1979 – 88.

I denne perioden var følgende presidenter i klubben:

Rolf Pedersen, Gudbrand Olimb, Sten Larsson, Ole Johan Dahl, Svein Lønneid, Egil Vindorum, Odda Omdahl, Johan Nystad, Magne Olaussen og Ola Sjølset.

Da klubben feiret 25 års jubileum i 1983, hadde klubben 34 medlemmer og gjennomsnittsalderen var 51 år. I snitt hadde de vært medlemmer i 12 år.

Medlemsframmøtet var  76 % disse 25 årene. Dette er ganske høyt så det tyder på at medlemmene satte pris på sin klubb og fikk mye igjen for sitt medlemskap.

Vårt klubblokale var fram til 1984 Baccus bar. Da flyttet vi opp til Kløverlia. Her hadde Jevnaker sanitetsforening bygd et hus hvor det var leiligheter for eldre. I underetasjen fikk vi leie en stue. Denne stuen kunne også andre bruke, men vi hadde vår faste kveld. Høst og vår utførte klubben dugnader slik som maling og opprydding ute. Møtedagen var mandag og med frammøte kl 1900.

PolioPlus-programmet startet i 1979 med en 5-årsplan for å skaffe og distribuere poliovaksine til 6 mill barn på Filippinene. Inspirert av suksessen, begynte Rotary sin planlegging av det meste ambisiøse program i hele sin historie; immunisering av alle verdens barn mot poliomyelitt. Jevnaker Rotaryklubb deltok i hele denne 10-årsperioden med en rekke tiltak, og vi klarte å oppfylle de krav som RI satte. Antall tilfeller med polio er redusert med 99 % siden Rotary startet PolioPlus-programmet. Klubbmedlemmene føler glede av å ha deltatt aktivt med å skaffe penger til dette arbeidet. PolioPlus var en del av Rotary Foundation.

Vi har i alle år vært innbetalere av penger til RF.

 

Tidsrommet 1989 – 1998.

 I denne perioden var følgende presidenter i klubben:

Arne Bondehagen, Karl Ivar Blyberg, Henrik Brørby, Jens Andreas Dahl, Kjetil Myrseth, Per Jørgen Næsset, Jarle Jacobsen, Jahn Nitschke, Einar Grøneng og Steinar Eriksen.

Hele denne perioden var våre klubblokale på Kløverlia.

Eldrefesten var kanskje klubbens største arrangement og er nok det tiltaket som fortalte innbyggerne i Jevnaker kommune hvem vi var og hva vi sto for.

En kveld i året leide vi Glassheim og inviterte alle pensjonistene i bygda til en underholdningskveld med matservering og dans. Alle medlemmene ble pålagt å stille med 40 snitter og en gave som skulle loddes ut. Pengene, som kom inn, ble overrakt Jevnaker Pensjonistforening. Underholdningsartistene ble vanligvis hentet fra nærmiljøet, men enkelte år kom også mer kjente artister. Unge talenter fikk også prøvd seg. Pensjonistene så fram til denne kvelden, og ofte fikk vi spørsmål på gata om ikke det snart skulle være fest.

Men alt har sin ende, og etter 26 år måtte vi dessverre legge ned dette tiltaket.

Starten var altså i 1971 og den siste festen ble arrangert i 1996.

I Norge og i de fleste europeiske land utdeles Paul Harris Fellow Recognition som en hedersbevisning til personer som har vist stort samfunnsgagnlig arbeid. Under en middag på Randsvangen i 1997, ble Jens W. Berg tildelt denne hedersbevisningen av Jevnaker Rotaryklubb. Også vårt medlem Bjarne Berntsen ble utnevnt som Paul Harris Fellow samme rotaryåret. Klubben må innbetale 1000$ til Rotary Foundation for å få lov til å utnevne noen til PHF.

 

Tidsrommet 1999 – 2008.

 I denne perioden var følgende presidenter i klubben:

Per Igelsrud, Øystein Eriksen, Ulf Oppegaard, Widar Stepanenko, Erik Anfinsen, Victor Aspelund, Geir Olsen, Bjørn Kristiansen, Arne Wilhelm Arnesen og Rolv Sevaldson.

Sommeren 2001 fikk vi nye klubblokaler. Galleri Roenland i Sløvika ble vårt nye sted. Her holdt vi til i Munchstua og delvis også i kafeteriaen til galleriet. Vi fikk et spesielt forholdt til dette stedet; flotte omgivelser og et spennende lokale med en unik historie.

Men veien var lang for de fleste, og man ønsket etter hvert å finne et sentrumsnært lokale. Etter 5 år på Roenland, fikk vi leie rom i Andersgården ved Hadeland Glassverk. Vårt første møte der var 20. febr. 2006. Da glassverket hadde bruk for disse lokalene, fikk vi nye i Wetterquistgården. Dit flyttet vi 14. mai 2007. Disse stuene er vel tilpasset våre behov.

Dugnader har det vært mange av. I denne perioden vil vi nevne vasking og maling av stakittgjerdet rundt Randsfjord kirke. (2002) Vi påtok oss også å male hele hovedhuset ved Galleri Roenland. Vi kom i mål, men denne dugnaden var nok i største laget for oss. Etter vasking, skraping, flekking og 2 strøk maling, var medlemmene ganske slitne og en pause måtte til.

Men i 2006 og 2007 påtok vi oss likevel nye malingsoppdrag. Det var presidenten sitt hjem vi utøvde vår malerkunst på, og også huset til hans mor fikk et strøk.

Klubben innstiftet i 2002 en egen rotarypris. I 2002 fikk ”Pårørendegruppa” denne oppmerksomheten. De nedlegger et stort arbeid for beboerne ved bygdas sykehjem, og klubben mente at de fortjente denne oppmerksomheten.

Gruppas utrettelige leder gjennom mange år, Inger Lønneid, mottok prisen under en middag vi holdt på Randsvangen.  

Rotaryåret 2002/2003 ble klubben hedret av Distrikt 2300 fordi vi hadde innbetalt mest til Rotary Foundation. Dette i konkurranse med de andre klubbene i distriktet.

Rotaryåret 2002/2003 hadde vi også et internettprosjekt, og fra da av har vi vært på nett med ”Sida vår”. Denne er stadig blitt bedre og brukes i dag av medlemmene og forhåpentlig også av andre interesserte.

I rotaryåret 2004/2005 ble 100 års jubileet til Rotary Internasjonal feiret og som et ledd i markeringen, utarbeidet vi et hefte med forslag til mange fine turer rundt  på Jevnaker. Heftet ble kjørt ut og lagt i alle postkassene i bygda.

Møtet 26. nov. 2007 var klubbens møte nr 2400. Da hadde vi også guvernørbesøk med julemiddag i Kongekjelleren. Det var distriktets første kvinnelige guvernør som møtte oss denne kvelden.

Klubben deltar nå i Rotarys ungdomsutveksling. En jente som tidligere bodde på Jevnaker, søkte om å bli utvekslingsstudent. Hun er i Sør-Afrika rotaryåret 2007/2008. En student fra Sør-Afrika er kommet til Hadeland og skal være her hele 2008.

Vi samarbeider med Hadeland Rotaryklubb om opplegget, og studenten bor nå på Brandbu.

Prinsippet for denne utvekslingen er at klubber som sender ut en student (fra videregående skole), skal motta en ungdom samme rotaryår.

Desember 2007 flyttet klubben en 450 kg tung ”sjøorm” fra Galleri Roenland til Toso skole. Kunstverket var en gave fra en av våre medlemmer, og vi besørget for transport og monteringen.

Det ble store endringer i måten å organisere klubben på i denne perioden.  Fra og med rotaryåret 2007/2008 fikk vi ny CLP. Den største forskjellen fra tidligere organisering er at vi har fått færre komiteer og at komiteenes ledere alle sitter i styret. Erfaringer så langt er positive.

Følgende har vært æresmedlemmer i Jevnaker Rotaryklubb:

 • Ola J. Berger

 • Andreas J. Dahl

 • Josef Pedersen

 • Ivar Løken Haadem

 • Ingvar Vaage

 • Bjarne Berntsen

Frammøteprosenten rotaryåret 2006/2007 var på 64,2%.

Rotaryåret 2007/2008 tok vi opp vårt første kvinnelige medlem.

I 2008 er gjennomsnittalderen på medlemmene 62 år. Vi har 2 medlemmer som har 46 år som rotarianere, men også 3 med kun 1 års fartstid. I gjennomsnitt har medlemmene vært i bevegelsen i 16 år.

Frammøteprosenten rotaryåret 2006/2007 var på 64,2 %.

Jevnaker Rotaryklubb ble 50 år 11. august 2008.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Under pandemien har vi kun NETTMØTER
Adresse: Møtelink, sendes medlemmene i forkant.
Postnummer: 3520
Sted: JEVNAKER
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Pålogging til møter fra kl 19:20


Les merrotarylenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NYHETER FRA NORFO

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKT 2305

Loading RSS...